PRIVACY DISCLAIMER

Inleiding

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Stichting Allegoeds van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting Allegoeds heeft daarom een privacyreglement gemaakt, dat vermeld staat op onze websites. Het privacyreglement en de privacyverklaring vormen één geheel.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Stichting Allegoeds gebruikt gegevens van deelnemers, huurders, vrijwilligers, personeel en bezoekers van de website uitsluitend voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten en diensten. Daarnaast worden de gegevens van deelnemers, huurders en vrijwilligers verwerkt om te informeren over de activiteiten van Stichting Allegoeds.

Wij trachten zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Stichting Allegoeds, kunt u een briefje of e-mailbericht onder vermelding van 'blokkering' sturen naar: 


Stichting Allegoeds, Molenweg 49A 6741 KK Lunteren, info@allegoeds.nl

Van personen die gebruik maken van de vakantie- en verblijfsmogelijkheden van Stichting Allegoeds worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt om een vakantie of verblijf zo zorgvuldig en goed mogelijk uit te voeren en te begeleiden. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt, noch worden zij zonder uw toestemming aan derden doorgegeven.

Websites

Op onze websites (www.allegoeds.nl, www.allegoedsvakanties.nl, www.hetbosgoed.nl en www.zininvrijwilligerswerk.nl) kunt u zich aanmelden voor een e-mailnieuwsbrief en/of een contactformulier invullen met uw vraag of verzoek. Onze websites hebben een zogenaamde SSL-verbinding, zodat uw gegevens veilig bij ons aankomen. Verderop in deze privacyverklaring, leest u meer over het aanmelden voor een e-mailnieuwsbrief en uw privacy.

Cookies

Wanneer u (een van) onze websites bezoekt, houden we o.a. bezoekgegevens bij door middel van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen in de browser of op de harde schijf van uw computer of toestel. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en het webbezoek te monitoren en te analyseren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid.

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Aanmelden e-mailnieuwsbrief Stichting Allegoeds, Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed en Allegoeds Vakanties
Als u op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten, aanbiedingen en wilt lezen over ervaringen van anderen, kunt u zich inschrijven voor (een van) onze drie nieuwsbrieven. We registreren dan uw aanhef, naam, e-mailadres en eventueel de organisatie waar u voor werkt om uw verzoek uit te voeren.

Om deze emailnieuwsbrieven te kunnen versturen, deelt Stichting Allegoeds uw naam en emailadres met Mailchimp. Mailchimp gebruikt deze gegevens om de nieuwsbrief te personaliseren met uw naam en deze naar u te versturen. Daarnaast biedt Mailchimp inzichten in wie de nieuwsbrief openen en wat het klikgedrag is. Stichting Allegoeds en Mailchimp hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat uw gegevens veilig zijn.

Bij iedere nieuwsbrief die u ontvangt zit een mogelijkheid om u weer af te melden.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement en deze privacyverklaring. Check deze privacyverklaring daarom regelmatig voor een update van ons privacybeleid.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit wordt nader beschreven in ons privacyreglement/register van verwerkingsacitviteiten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Allegoeds bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Allegoeds van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

In aansluiting op hetgeen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming is bepaald, heeft elke deelnemer, huurder en vrijwilliger het recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens die Allegoeds verwerkt. Tevens heeft iedere betrokkene het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Inzage en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Uw verzoek kunt u indienen per brief, voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Uw brief kunt u richten aan:
Daarbij dient te worden aangetekend dat het noodzakelijk is dat Allegoeds, ter wille van het correct uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening over specifieke persoonsgegevens beschikt en deze op de in dit regelement beschreven wijze kan verwerken. Indien een betrokkene de toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens intrekt of verwijderd wil hebben, is Allegoeds niet meer in staat om de overeengekomen dienstverlening goed uit te voeren. In dat geval

behoudt Allegoeds zich het recht voor om de overeengekomen dienstverlening niet uit te voeren, zonder financiële vergoeding aan betrokkene.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met:

Stichting Allegoeds

Molenweg 49A

6741 KK Lunteren

info@allegoeds.nl


Deze verklaring treedt in werking 25 mei 2018.